ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Φιλοσοφία της εταιρείας είναι η συνέπεια και η ποιότητα, η εξέλιξη και ο εκσυγχρονισμός μέσα από μια συνεχή
προσπάθεια για βελτίωση και αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Βασική αρχή της εταιρείας είναι
να εκτελεί σωστά και αξιόπιστα τις εργασίες, μέσα στο προβλεπόμενο χρόνο και με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Τηρούνται:
1.Η ανεξαρτησία της Διοίκησης από οποιαδήποτε επιρροή, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η ακεραιότητα
τους.
2.Η πιστή εφαρμογή και η συνεχής βελτίωση του ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος
σύμφωνα με τα αντίστοιχα Πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.
3.Οι Κανονισμοί και οι υποδείξεις της Νομοθεσίας.
4.Η έγκυρη αντιμετώπιση παραπόνων.
5.Η προώθηση και η ενθάρρυνση της ανταλλαγής των περιβαλλοντικών γνώσεων και εμπειριών της Εταιρείας με το
κράτος, τις τοπικές αρχές και άλλους φορείς, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την κοινωνία.
6.Η προώθηση της παρούσας Πολιτικής της εταιρείας, στους προμηθευτές, στους συνεργάτες της και στους πελάτες
της.
7.Η ανταλλαγή πληροφοριών με τον κοινωνικό περίγυρο η οποία γίνεται σε πνεύμα ειλικρινούς διαλόγου και
αμοιβαίου σεβασμού.
8.Η εξασφάλιση της ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η ελαχιστοποίηση των παραπόνων
πελατών.
9.Η επικαιροποίηση των διαδικασιών των εργασιών με βάση τα νέα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα
10.Η συχνή περιοδική εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού ώστε να βελτιώσει την
περιβαλλοντική ευαισθησία και την υπευθυνότητα του σε θέματα ποιότητας.
11.Η Επιθεώρηση και η περιοδική αξιολόγηση όλων των μέσων και των διαδικασιών ώστε να διασφαλισθεί η
αποτελεσματικότητα των μέτρων για την ποιότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Πολιτική Ποιότητας της επιχείρησης Κωσταρέλης Α. Κωνσταντίνος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την
επίτευξη των στόχων της επιχ/σης, οι οποίοι υπόκεινται σε δυναμικές διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης.
Εφαρμόζουμε ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος σύμφωνα με τα αντίστοιχα Πρότυπα ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογής την:

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ,
ΒΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ &

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Για την επίτευξη των στόχων, που προκύπτουν και φαίνονται στην ανασκόπηση της Διοίκησης, η επιχείρηση
Κωσταρέλης Α. Κωνσταντίνος δεσμεύεται απέναντι στους πελάτες της ότι διαθέτει:
- Υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση
- Ορισμένο Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος
- Άρτια οργάνωση σε όλα τα επίπεδα εμπορίου και κατασκευής έργων
- Εξοπλισμό για την ασφαλή επίτευξη των εργασιών
- Σύστημα επιλογής κατάλληλων εξωτερικών συνεργατών, όπου αυτοί χρειάζονται, για την ασφαλή διεκπεραίωση
των έργων